سایر موضوعات

مفهوم PLC و تاریخچه آن

تاریخچه PLC:

PLC ها تاریخچه کوتاهی دارند، اولین پی ال سی ها در دهه ۷۰ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﺎزی ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ. معمولاً کارخانه های خودرو سازی در هنگام تغییر مدل بیش از یک ماه متوقف میشدند. از PLC های اولیه برای کاهش زمان تغییر مدل و تکنیک های اتوماسیون استفاده شد. برنامه ریزی PLC از سیم کشی مجدد تابلوی پر از سیم، رله، تایمر و سایر اجزا جلوگیری می کرد و در نتیجه زمان تغییر مدل به چند روز کاهش پیدا می کرد.

 

اﺳﺘﻔﺎده از PLC ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ راﻳﺞ ﺷﺪ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻧﺪ و در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. PLC ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ دارای ارﺗﻌﺎش، ﻧﻮﻳﺰ، ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

شرکت های سازنده PLC:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی زﻳﺎدی در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه PLC و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. شرکت های Siemens ، Omron ، LG ، Allen Bradly ، ABB ﭼﻨﺪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻌﺮوف و معتبر در زمینه این صنعت می باشند.

 

ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲﻫﺎی PLC ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮای اﺟﺮای ﻛﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮدازش، ﺗﻌﺪاد ورودی ﺧﺮوﺟﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ داﺷﺘﻦ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای اﺟﺮای اﻣﻮر ﺧﺎص و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از PLCﻫﺎی ﻳﻚ ﺳﺎزﻧﺪه آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ، ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻼش ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ PLCﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن را ﻫﻢ به کار ﺑﮕﻴـﺮﻳﻢ. ﭼﻮن اﺻﻮل ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ مقاله ﺑﺎ PLC ﺳﺮی S7-300  ﺷﺮﻛﺖ زﻳﻤﻨﺲ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آن Manager Simatic اﺳﺖ.

 

ﻣﻔﻬﻮم PLC:

ﻫﺮ PLC ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘم های ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی از ﺑﺨش های اﺻﻠﻲ واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﻣﺮﻛﺰی، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺳﻴﺴﺘم های اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﻋﻬﺪه PLC ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت از ورودی، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ را ﺣﺲ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻣﻜﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل های ورودی و ﺧﺮوﺟﻲ PLC، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮان PLC را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ اﻟﻤﺎن های دﻳﮕﺮ وﺻﻞ ﻛﺮد.

 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از PLC ﺗﻐﻴﻴﺮ در روﻧﺪ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، زﻳﺮا دﻳﮕﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻫﺎ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ PLC ارﺳﺎل ﻛﺮد ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ.

 

 

 

ﻣﺰاﻳﺎی اﺳﺘﻔﺎده از PLC:

– ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺳﻴﺴﺘم های ﺟﺪﻳﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪارات ﻛﻨﺘﺮل رﻟﻪ ای ﺗﺎ %۸۰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

– ﺗﻮاﺑﻊ ﻋﻴﺐ ﻳﺎب داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ PLC، ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ و راﺣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

– اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه وری واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ

– ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی آن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

– زمان کم ﺑﺮای ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﻻزم اﺳﺖ.

– ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻪ داری آن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

– اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ PLC ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ.

– ﻛﻨﺘﺮل از راه دور ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮدم

– اﻣﻜﺎن اﺗﺼﺎل ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎﭘﮕﺮ ، ﺑﺎرﻛﺪ ﺧﻮان و … ﺑﻪ PLC ﻫﺎ وﺟﻮد دارد .

– در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﻳﺰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.

– ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪوﻻر دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺨش های ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺳﺎده ﻣﻲ ﺳﺎزد.

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻄﺮح در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮدﻛﺎر

 

Plant:

ﻣﻨﻈﻮر از Plant در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮدﻛﺎر، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻫﺪف و ﻳـﺎ ﻫﺪفﻫﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪهای ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. در ﻫﺮ Plant ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ و  ﻋﻤﻠﮕﺮ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ارﺗﺒـﺎط اﻳـﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰی ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد، ﻛﻪ در آن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﻛـﺎر اﻣﻜـﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت Plant را ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰی ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻴﻦ را ﺑﺮای اﺟـﺮای ﻋﻤـﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ، از آن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮاح ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب و در ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻛﺰی ﻳﻚ PLC اﺳﺖ.

 

ﺳﺨﺖ اﻓﺰار PLC:

ﺳﺎﺧﺘﺎر یک PLC ، به صورت یکپارﭼﻪ و ﻳﺎ به صورت ﻣﺎژوﻻر اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ PLC ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺼﻮرت یکپارﭼﻪ و PLC ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲﻫﺎی ﺑﺎﻻ به صورت ﻣﺎژوﻻر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در اوﻟﻲ اﺟﺰای ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن به صورت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ و در دوﻣﻲ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪا ﺟﺪا ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﺟﺰای ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه PLCﻫﺎی ﻣﺎژوﻻر ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻬﻢ وﺻﻞ و در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺮ روی رﻳﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻳﻚ PLC ﻻزم اﺳﺖ اﺟﺰای ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن، ﺑﻪ درﺳﺘﻲ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳــﻦاﺟﺰاء ﺷﺎﻣﻞ CPU، ﻣﺎژولﻫﺎی ورودی – ﺧﺮوﺟﻲ، ﻣﺎژولﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻴﻦ CPU و دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ Plant ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

CPU:

ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ CPU ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎ و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ آن (ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻳـﻚ Plant) ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎﻧﻲﺷﻮد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﻳﺪ CPU ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، ﺗﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی آن، ﻧﻴﺎز ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.

 

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻳﻚ CPU ﺷﺎﻣﻞ:

– ﺳﺮﻋﺖ

– ﺣﺠﻢ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و داده

– ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﺪاد ورودی ﺧﺮوﺟﻲ

– ﺗﻌﺪاد Timer و Counter پشتیبانی می شود

– ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﺧﺎص دﻳﮕﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﺪن، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﻲ ﺑﻪ وﻗﻔﻪﻫﺎ، دﻧﺒﺎل ﻛﺮدن ﻣﻜﺎن و اﻧﺪازهﮔﺮی ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ، ﺷﻤﺎرش ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.

– اﻧﺘﺨﺎب ورودﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل:

اﻧﺘﺨﺎب ورودیﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد و ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ (Sensor) دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ و ﺗﻌﺪادﻛﻠﻴـﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در Plant اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﺎژول ورودی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺷﺎﻣﻞ:

– ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ورودی

– ﻧﻮع ﺟﺪا ﺳﺎزی

 

ورودیﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎژوﻻر ﻣﻌﻤولا در ﮔﺮوه ﻫﺎی ۸ و ﻳﺎ ۱۶ و ﻳﺎ ۳۲ ﺗﺎﺋﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

 

– اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺮوﺟﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل:

اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ و ﻻﻣﭗ ﺳﻴﮕﻨﺎلﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در Plant، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﺪول ﺧﺮوﺟﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺷﺎﻣﻞ:

– ﻣﻘﺪار وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻲ

– ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ

– ﻧﻮع ﺟﺪا ﺳﺎزی

– ﻧﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ

ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎی دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎژوﻻر ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﮔﺮوﻫﺎی ۸ و ﻳﺎ ۱۶ و ﻳﺎ ۳۲ ﺗﺎﺋﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن PLC ﻣﺎژوﻟﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎ ۸ ورودی و ۸ ﺧﺮوﺟﻲ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

 

– اﻧﺘﺨﺎب ورودی آﻧﺎﻟﻮگ:

اﻧﺘﺨﺎب ورودیﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در Plant، ﻧﻮع ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ وﻟﺘـﺎژ و ﻳـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی وﻟﺘﺎژی و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در Plant اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ورودﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ ﺷﺎﻣﻞ:

 

 ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺘﺎی ورودی از ﻧﻮع وﻟﺘﺎژ ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن:

۱- در ﻧﻮع وﻟﺘﺎژ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺴﺘﺮه وﻟﺘﺎژ ۰ ﺗﺎ ۱۰ وﻟﺖ و ﻳﺎ -۱۰ تا +۱۰ ولت است.

۲- در ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﺮﻳﺎن ۰ ﺗﺎ ۲۰ ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ و ﻳﺎ ۴ ﺗﺎ ۲۰ ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ اﺳﺖ.

> ﻧﻮع ﺟﺪا ﺳﺎزی

> دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺖ ﻣﺒﺪل آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ دﻳﺠﻴﺘﺎل)

 

– اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ:

اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎی آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در Plant، ﻧﻮع ﻛﺎرﻛﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﺎی وﻟﺘﺎژی و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در Plant، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﻣﺪول ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﺎﻟﻮگ ﺷﺎﻣﻞ:

 

> ﺳﻴﮕﻨﺎل دﻳﺘﺎی ﺧﺮوﺟﻲ از ﻧﻮع وﻟﺘﺎژ و ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن

 

۱- در ﻧﻮع وﻟﺘﺎژی ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺴﺘﺮه وﻟﺘﺎژ ۰ ﺗﺎ ۱۰ وﻟﺖ و ﻳﺎ -۱۰ ﺗﺎ +۱۰ ولت است.

۲- در ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﺮﻳﺎن ۰ ﺗﺎ ۲۰ ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ و ﻳﺎ ۴ ﺗﺎ ۲۰ ﻣﻴﻠﻲ آﻣﭙﺮ اﺳﺖ.

> ﻧﻮع ﺟﺪاﺳﺎزی

> دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺖ ﻣﺒﺪل دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻮگ)

 

– اﻧﺘﺨﺎب ماژول ﺧﺎص Function Module:

ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن PLC ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﺎص در ﺻﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎژولﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻣﻞ: PID Controller ، Stepper Motor Driver ، Counter for Shaft Encoder است.

 

– اﻧﺘﺨﺎب Power Supply:

در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ از PLC اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻌﻤﻮﻻ از دو ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد. ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑـﺮای ﺗﻐﺬﻳـﻪ CPU و ﺗﺠﻬﻴﺰات (ﻣﺎژولﻫﺎ) ﺟﺎﻧﺒﻲ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﻗﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن PLC آن را ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی Plant اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺴـﺘﺮه ﭘـﺬﻳﺮش وﻟﺘـﺎژ اﻏﻠﺐ ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ در ﻳﻚ Plant زﻳﺎد اﺳـﺖ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ، ﺑﺮای ﺗﻐﺬیه ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮕﺮﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻴﻠﻲ دﻗﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﺷﻮد، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﻟﺘﺎژﻫـﺎ و ﺗـﻮان اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﻮﺟﻮد در Plant ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

 

دیدگاهتان را بنویسید