سوپر کنترل فاز SPR برنا الکترونیک

سوپر کنترل فاز نصب و راه اندازی:

 • این دســتگاه بمنظور حفاظت موتورهای سه فاز در برابر کاهش بیــش از حد ولتاژ شــبکه، عدم تقارن ولتاژ ســه فــاز، قطع فاز و جابجایی فازها طراحی شده است.
 • در بســیاری از مــوار عامــل ســوختن الکتروموتــور اتصــال ناقــص کنتاکتهــای کنتاکتــور میباشــد. در سیســتم های معمولــی چنیــن خطایــی قابــل تشــخیص نمی باشــد ولــی ایــن دســتگاه چنیــن قابلیتــی را دارد کــه بــا اتصــال خروجــی کنتاکتــور یــا ســرهای موتــور بــه ترمینالهــای U, V, W در صــورت قطــع شــدن فــاز موتــور، فرمــان قطــع داده شــده و از کارکــردن دو فــاز موتــور جلوگیــری می شــود.
 • بــا اتصال ســه فاز اصلی و نول بــه ترمینالهــای T, S, R و MP در صورتیکه ســه فاز شبکه متقارن باشند، ولتاژ در حد استاندارد و ترتیــب فازها نیــز صحیح باشــند پــس از تأخیر تنظیم شــده توســط دســته DELAY رله عمــل میکنــد، (کنتاکــت ۱۵ به ۱۸ وصل میگردد) و سیگنال OUT روشن می شود.
 • پــس از وصــل شــدن کنتاکتــور قــدرت، در صورتیکه ســه فاز خروجــی کنتاکتور به ترمینالهای U, V, W متصل و هر ســه فاز وصل باشند سیستم به کار عادی خود ادامه می دهد.
 • در صورتیکه خروجی کنتاکتور دوفاز باشد، یا کلاً شبکه دو فاز شود، یا بین فازهای شبکه عدم تقارن باشد (در صورت تجاوز از حد تنظیم شده توسط دسته V.ASY) خروجی بلافاصله قطع شده و سیگنال عدم تقارن ولتاژ (V.ASY) روشن می شود.
 • در صورت کاهش بیش از حد ولتاژ سه فاز شبکه (حدود ۲۰٪ ) نیز خروجی قطع شده سیگنال. VOLT روشن می شود.
 • در صورت جابجائی فازها ســیگنال توالی فاز (.SEQU) روشن می شود.
 • در هر حــال پس از رفع اختلال، تایمر دســتگاه عمــل کرده، پس از اتمام مدت زمان تنظیم شــده توســط دسته DELAY خروجی وصل می شود.
قیمت

۸۰۸.۵۰۰ تومان

سوپر کنترل فاز SPR

 • محافظت در برابر قطع فاز شبکه
 • محافظت در برابر اتصال ناقص کنتاکتور
 • محافظت در برابر افت ولتاژ شبکه
 • محافظت در برابر جابجائی فازها
 • تشخیص قطع فاز در سمت شبکه فشار قوی
 • محافظت در برابر عدم تقارن ولتاژ شبکه ۵٪ الی ۲۰٪
 • تأخیر در قطع (هنگام وقوع خطا) ثابت ۰/۵ ثانیه
 • تأخیر در وصل، قابل تنظیم از ۰/۵ تا ۴۰ ثانیه
 • دارای ۴ سیگنال نمایشگر:
  OUT:     وصل رله خروجی 
  .SEQU:  عدم توالی فازها 
  .VOLT:  کاهش ولتاژ شبکه 
  V.ASY:  عدم تقارن ولتاژ یا قطع فاز

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوپر کنترل فاز SPR برنا الکترونیک”